Твоето радио е тука! 


    Добредојдовте на Predavatel.com.mk - сајт за радио и телевизија во Северна Македонија и на Балканот. Овде можете разберете фреквенциите на емитување на македонските радиостаници и телевизиски канали, како и да слушате на живо сите македонски радиостаници што се емитуваат онлајн. Пријатно слушање!


 

Најнови радиостаници


Канал 77 Ex-Yu
Канал 77 East Gate Radio


Сите радиостаници и телевизии

Сите радиостаници ›››Сите телевизии ›››

 

Линкови


Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ)
Агенција за електронски комуникации (АЕК)
ЈРП Македонска радиотелевизија (МРТ)
ЈП Национална Радиодифузија (ЈПНРД)
 

Предавател в мрежите