Кочани 2300, ул. Рајко Жинзифов 83
тел. +389 033/ 274 005
телефон/факс: (+389) 033/ 274 105

e-mail: radiorosa.ab@gmail.com
Радио емитување
УКВ емитување - град Фреквенција - MHz Предавател, моќност, RDS, (детали)
Кочани 100.2 Зграда на АД АТОМ,