МРТ 1 - први канал на Македонската телевизија


Северна Македонија 1000 Скопје, бул. „Гоце Делчев“ б.б.
тел. +389 2 5119 899 (централа), +389 02 5119 926 (МРТ 1)
web-site: www.mrt.com.mk

Терестријално емитување